Vừa qua trên Internet Việt Nam xuất hiện 1 cuộc thi làm SEO giành cho tất cả các webmaster chứng tỏ khả năng làm SEO của mình. Và ngày 7/3/2009 cuộc thi đã kết thúc sau 3 tháng. Sau đây là tóm tắt quá trình cuộc thi: I. Thể lệ cuộc thi: Bạn chỉ cần